http://spr.brrd.in.th/web/

ห้องสมุดข้าวนอกจากจะมีภาระกิจหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีการติดตั้งนิทัศการณ์ถาวร

เกี่ยวกับข้าว ในด้านต่างๆ ในด้านการผลิตข้าวของไทย ประวัติความเป็นมาของข้าวตลอดจนเครื่อไม้

เครื่องมือในการปลูกข้าว และอื่นๆอีกมากมายดังต่อไปนี้


 

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

พื้นที่ปลูกข้าวรวมทั้งประเทศ

ปี 2556

มีพื้นที่ทั้งหมด 79,150,726 ไร่

ภาคกลางมีพื้นที่ปลูกข้าว

16,421,212 ไร่

จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ปลูกข้าว

2,444,430 ไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ปลูกข้าว

624,806 ไร่

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(www.oae.go.th)

 

ข่าวแจ้งเตือน

Banner